Huisregels Koningsdag Apeldoorn 2023

Huisregels Koningsdag Apeldoorn 2023

Onderstaande regelgeving geldt voor iedereen die het evenemententerrein betreedt en/of deelneemt aan de door de Stichting Oranjefeesten en Stichting Centrum Evenementen Apeldoorn georganiseerde activiteiten. Deze huisregels worden bekend gemaakt op onze website. Afwijking van deze regels is niet mogelijk.

Artikel 1 – Wetgeving en voorschriften

Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving en de APV van de gemeente Apeldoorn van toepassing. Bezoekers van dit evenement dienen zich gedurende het verblijf op het evenemententerrein te gedragen naar openbare ode, goede zeden en fatsoen. Bezoekers en/of deelnemers van dit evenement zijn op het evenemententerrein verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij dit evenement.

Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden. In geval van ongeregeldheden, wildplassen en/of overtreding van het huisreglement worden bezoekers en/of deelnemers van het evenemententerrein verwijderd. Bij constatering van wangedrag, dragen van wapens of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.

 • Als je onder de 18 jaar bent, is het verboden alcoholhoudende drank te kopen of te gebruiken.
 • Barmedewerkers kunnen vragen om je legitimatie.
 • Bezoekers van 18+ mogen geen alcoholhoudende drank doorgeven aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Niet toegestaan op het evenemententerrein zijn zelf meegebrachte drank, drugs, glaswerk, blik, plastic flessen, slag- en stootwapens, messen, op wapens lijkende of aanstootgevende voorwerpen, kleding met discriminerende of provocerende teksten of beelden.
 • Op het evenemententerrein is de Nederlandse wetgeving van toepassing voor het gebruik van en de handel in drugs.
 • Houd je aan de regels en aanwijzingen van de organisatie en het beveiligingspersoneel.
 • Als je opzettelijk dingen vernielt, moet je altijd de schade betalen en word je overgedragen aan de politie.
 • Als je aanstootgevend gedrag vertoont of voor overlast zorgt, word je door de beveiliging verwijderd van het evenemententerrein. Daarbij kunnen we ook de politie inschakelen.

Artikel 2 – Toegang

De organisatie is gerechtigd om bezoekers te weigeren, zonder enige redenen daartoe te hebben of van het terrein te verwijderen indien een bezoeker zich niet houdt aan de in artikel 1 genoemde voorschriften. Na verwijdering van het terrein heeft de bezoeker geen toegang meer tot het terrein. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen, in bezit zijn van wapens (de politie wordt in dat geval ingeschakeld), in bezit en/of onder invloed zijn van drugs of alcohol, die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken, die kleding met nationalistische tekens of uitingen dragen of in hun bezit hebben.

Artikel 3 – Fouilleren en legitimatie.

(Privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering)
De organisatie/beveiliging is gerechtigd om bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het evenement te fouilleren, handbagage te controleren of te vragen naar legitimatie. Bij weigering kan de toegang worden ontzegd.

Artikel 4 – Alcohol

Het is voor jongeren onder de 18 jaar verboden alcohol te kopen of te gebruiken. Bij twijfel over de leeftijd wordt er gevraagd naar legitimatie. Het is bezoekers boven de 18 niet toegestaan alcoholische dranken aan bezoekers van onder de 18 te verstrekken. Bij overtreding worden eventuele boetes verhaald op de overtreder. Bij vermeend dronkenschap kan de organisatie bezoekers de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of van het evenemententerrein verwijderen.

Artikel 5 – Roken

Roken op het evenemententerrein is weliswaar toegestaan, maar wordt door de organisatie ten zeerste afgeraden. Roken schaadt de gezondheid, is verslavend en kan dodelijk zijn. Roken past niet bij het karakter van de organisatie. In afgesloten ruimtes geldt een algeheel rookverbod.

Artikel 6 – Duurzaamheid & Milieu

Samen met onze bezoekers streven wij ernaar om het evenement Koningsdag duurzaam te laten verlopen. Dit doen wij onder andere met het aanbieden van mogelijkheden voor gescheiden afvalinzameling, de verplichting tot gebruik van herbruikbare (statiegeld) bekers en van milieuvriendelijke verpakkingen in plaats van wegwerpplastic.

Deelnemers aan de kleedjesmarkt kunnen niet verkochte, maar nog wel bruikbare spullen inleveren bij inleverpunten.

Bezoekers, ondernemers en kleedjesmarkt verkopers gaan verantwoord om met het milieu en maken gebruik van de geboden voorzieningen voor het scheiden van afvalstromen en maken gebruik van herbruikbare en/of milieuvriendelijke verpakkingen (papier/hout).

Artikel 7 – Opname foto & film

Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Bezoekers geven door het betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotie en veiligheidsdoeleinden. Hieronder wordt ook verstaan de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

Artikel 8 – Verboden goederen

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein:

 • (alcoholische) dranken
 • drugs
 • glaswerk
 • slag en/of stootwapens
 • op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

Artikel 9 – Eigen risico

Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker en/of deelnemer. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade of enigerlei letsel ontstaan aan de bezoeker en/of deelnemer of zijn of haar goederen (ook niet door gebruik van de garderobe). Diefstal en vermissing vallen ook hieronder.

Artikel 10 – Onvoorziene situaties

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie/beveiliging of op aanwijzing van de hulpdiensten over mogelijk te nemen maatregelen.